Uniwersytet Warszawski

ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI
ANIMACJA DZIAŁAŃ LOKALNYCH

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

20 stycznia 2012

Absolwenci Specjalizacji

17:50

GALERIA CHWAŁY
 

W Galerii Chwały umieściliśmy wszystkich zidentyfikowanych Absolwentów specjalizacji od momentu jej powstania. Lista jest skonstruowana wg roczników rozpoczęcia studiów w ISNS. Do grupy Absolwentów specjalizacji zaliczyliśmy przede wszystkim Osoby,które ukończyły studia broniąc pracy magisterskiej i otrzymały certyfikat specjalizacyjny. Są tutaj także uwzględnione Osoby, które uczęszczały na zajęcia specjalizacji, ale studia ukończyły bez certyfikatu.

 

Nie ma natomiast wielu Osób, które przychodziły na nasze zajęcia, nadając im nierzadko poziom i barwę, które jednak albo w ogóle nie ukończyły studiów, albo zmieniły specjalizację, albo tylko pisały na tutejszym seminarium magisterskim swoje prace. Wiele tych Osób może odnaleźć swoje nazwiska w dokumentacji działań naszego koła naukowego.
A propos, magisteriów na ścieżce; w pierwszych latach istnienia specjalizacji ówczesna dr Barbara Fatyga długo nie starała się o uprawnienia do prowadzenia magisteriów podzielając pogląd, iż to samodzielni pracownicy naukowi powinni opiekować się magistrantami. Pierwsze magisteria „spod jej ręki” napisali Studenci ze studiów zaocznych – Pani Agnieszka Marchel o pismach subkultury techno i PaniAgnieszka Deja o fanzinach punkowych (obrony w 2000 roku), Pan Paweł Galicki o błędach badaczy społecznych opisujących subkulturępunk (obrona w 2002 roku), Pan Artur Malczewski o skinach niepolitycznych (obrona w 2003 roku). Pierwszymi magistrantami ze studiów dziennych, którzy pisali prace u dr Fatygi w trybie indywidualnym byli Państwo: Joanna Diem i Albert Jawłowski (por. niżej).
De facto przez specjalizację przewinęła się o wiele większa liczba Studentów niż udokumentowana w naszej Galerii. Byli to zarówno Studenci ISNS, jak i MISH, z innych kierunków, m.in.: socjologii, etnologii, historii, dziennikarstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki, a nawet fizyki, biologii czy chemii oraz z innych uczelni: SGH, AE, AM, AT, ATK, UKSW.
Niniejszą listę skonstruowała – wykonując iście mrówczą pracę – mgr Iwona Oliwińska. Polegało to na „przekopaniu się” przez dokumentację (tzw. teczki osobowe), prowadzoną przez Sekretariat Studiów Dziennych ISNS, i następnie sprawdzeniu danych na podstawie zachowanych w „czarnych kajetach” prof. Fatygi list obecności na zajęciach. Dużym utrudnieniem w identyfikacji roczników było to, że wielu PT Studentów, zwłaszcza z pierwszych roczników, przerywało studia a potem , nierzadko po wielu latach, na nie wracało „w celu ukończenia”. Być może w niedługim czasie dodamy do tego fragmentu strony wykres „ukończalności” specjalizacji albo i inne statystyki.

(opracowanie: IO, BF)

1991
 

Z pierwszego rocznika specjalizację wybrało 27 Studentów, ukończyło ją jednak tylko 7 Osób.
 

Imię i nazwisko Tytuł pracy magisterskiej Rok obrony Wyróżnienia, nagrody, publikacje
1) Sylwia Gruszka Chaos i czytelność. Rekonstrukcja obrazu współczesnego miasta.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Bokszański
1997 Komisja wnioskuje o publikację w formie artykułu
2) Marianna Mańkowska Utopia realistyczna a alternatywny styl życia w praktyce dnia codziennego.
Promotor: prof. dr hab. Z. Bokszański
1996 Praca otrzymała nagrodę I stopnia w kategorii prac humanistycznych w konkursie im. F. Znanieckiego
3) Monika Obrębowska Społeczna tożsamość animatorów społeczno-kulturalnych.
Promotor: prof. dr hab. Z. Bokszański; recenzent: dr B.Fatyga
1997 -
4) Joanna Stachera Kryzys więzi międzysąsiedzkich wśród mieszkańców ulicy Doryckiej.
Promotor prof. dr hab. Z. Bokszański; recenzent: dr B.Fatyga
1998 -
5) Marzena Stachura Tożsamość narodowa absolwentów psychologii.
Promotor: prof. dr hab. Z. Bokszański
1999 Wniosek o publikację w formie artykułu. Praca nagrodzona listem pochwalnym.
6) Przemysław Zieliński Komunikacja jako podstawowy element rzeczywistości społecznej.
Promotor: prof. dr hab. Z. Bokszański; recenzent: dr B.Fatyga
1998 Wniosek komisji o publikacje w formie artykułu i zgłoszenie do konkursu im. F. Znanieckiego
7) Krzysztof Zbarski Anomia i etos zawodowy celników.
Promotor: doc. dr hab. Marek Kosewski
1999 -

 

1992
 

Drugi rocznik liczył na specjalizacji 18 Studentów, ukończyło studia ze stopniem mgr 5 Osób.
 

1) Iwona Checiak Reklama, element kultury masowej w opiniach wybranej grupy młodych Polaków.
Promotor: prof. dr. hab. Z. Bokszański; recenzent: dr B.Fatyga
1999 -
2) Grzegorz Gredecki Analiza socjologiczna filmu dokumentalnego „Rosyjska bajka”.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2004 Wniosek Komisji o publikację pracy w formie artykułu
3) Katarzyna Górniak „Mieszkanie” jako kategoria dyskursu publicznego. Model „mieszkania” w magazynie „Cztery kąty”.
Promotor: prof. dr. hab. Z. Bokszański; recenzent: dr B.Fatyga
1998 Wniosek komisji o zgłoszenie pracy na konkurs im. F. Znanieckiego, o publikację w formie artykułu. Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
4) Andrzej Krzewski Magia w życiu politycznym we współczesnej Polsce.
Promotor: prof. dr. hab. Z. Bokszański
1999 Wniosek komisji o publikację w formie artykułu.
5) Rafał Maciąg „Słoneczne podziemie” ośrodek profilaktyczny dla młodzieży w Monarze. Promotor dr. Andrzej Mościskier 1997 -

 

1993
 

W trzecim roczniku na specjalizację zapisało się 25 studentów, ukończyło studia 12 osób.
 

1) Michał Araszkiewicz Ruch Odbudowy Polski – analiza partii politycznej w świetle teorii dyskursu publicznego.
Promotor: prof. dr. hab. Marcin Król
1999 -
2) Daniel Bubel Rozwój myśli różokrzyżowej oraz jej wpływ na życie społeczne od XVIII do XX wieku.
Promotor: dr Maria Szostak-Sokolik
1998 -
3) Michał Dylewski Radykalizm apokaliptyczny a tożsamość zbiorowa ruchu narodowo-radykalnego w latach 1994-98 – na podstawie miesięcznika „Szczerbiec”. Promotor: prof. dr.hab. Z. Bokszański; recenzent: dr B.Fatyga 1999 Wniosek o publikację w formie artykułu
4) Fatima Hašimbegović Wzór osobowy kobiety w pismach kobiecych – analiza porównawcza „Cosmopolitan” i „Jestem”.
Promotor: prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba
2001 Wniosek komisji o publikację w formie artykułu, wykorzystanie jako tekst źródłowy
5) Krzysztof Lis Film „Urodzeni mordercy” a chaos w kulturze końca wieku.
Promotor: prof. dr hab. Aldona Jawłowska
1999 -
6) Klara Malecka Wiejska gmina w świadomości aktywnych mieszkańców.
Promotor prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska.
2001 Praca nagrodzona listem pochwalnym
7) Michał Marzysz Socjologia a Ponowoczesność – na przykładzie koncepcji Zygmunta Baumana.
Promotor dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
1999 Praca nagrodzona listem pochwalnym
8) Sebastian Michalik Idea wolności nowożytnej i ponowożytnej w twórczości Zygmunta Baumana.
Promotor dr hab. E. Zakrzewska-Manterys
1998 -
9) Marek Rau Współczesny ruch neopogański w Europie.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
1999 Wniosek o publikację pracy
10) Wojciech Sobkowicz Złudzenia, które nie pozwalają żyć.
dr hab. Stanisław Zapaśnik
1999 -
11) Magdalena Sołtys Problemy tożsamości w sztuce polskiej lat 90-tych. Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska 1998 Praca nagrodzona listem pochwalnym
12) Marek Trelewicz Różnorodność gminy Warszawa-Białołęka.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
1998 Wniosek o publikację w fragmentów pracy oraz o udostępnienie władzom gminy

 

1994
 

Czwarty rocznik na specjalizacji liczył 22 Studentów, ukończyło studia 7 osób.
 

1) Beata Bielawska Zapożyczenia kulturowe na przykładzie reklamy w Polsce lat 90-tych.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska, recenzent: dr B.Fatyga
1999 -
2) Mirosław Czyżewski Wizerunek innego w świetle kategorii spotkania międzykulturowego.
Promotor: prof. dr hab. H. Świda-Ziemba i prof. dr hab. Joanna Montel-Niećko
1999 Komisja wnioskowała o publikację pracy w formie artykułu.
3) Agata Domalska Walentynki czyli dzień świętego Walentego „zakorzenienie się” „Nowych Świąt” jako efekt transmisji wzorów kulturowych. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2003 Wniosek o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego
4) Marta Miecińska Humor w reklamie.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska, recenzent: prof. dr hab. B.Fatyga
2005 -
5) Piotr Sobieniak Sposoby oswajania przestrzeni mieszkania. Studium przypadku. Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska, recenzent: dr hab. B. Fatyga 1999 Praca narodzona dyplomem z wyróżnieniem
6) Piotr Stoma Rzeczywistość społeczna i polityczna w dyskursie Radia Maryja. Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska 2000 Wniosek o publikację w formie artykułu.
7) Monika Zarzycka „Brooklyn Boogie” – analiza semiotyczna filmu. Promotor: dr hab. B. Fatyga 2000 Wniosek komisji o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego

 

1995
 

Piaty rocznik liczył 25 studentów specjalizacji, ukończyło studia 14 osób.
 

1) Agnieszka Błońska „Ja w ciele. Ja wobec ciała”.
Promotor: prof. dr hab. Z. Bokszański
2002 Wniosek o publikację fragmentów pracy
2) Joanna Diem Wygląd punków – próba interpretacji.
Promotor: dr hab. B. Fatyga
2000 Wniosek o publikację pracy oraz o wykorzystanie jako materiału źródłowego
3) Blanka Guzińska Znak ikonograficzny świątyniach zakonnych w świetle hermeneutyki socjologicznej.
Promotor: dr. Wojciech Pawlik
2000 -
4) Albert Jawłowski Razem z chłopakami. Subkultura hip hopowa jako wspólnota ludyczna.
Promotor: dr hab. B. Fatyga
2000 Wniosek o publikację pracy, wykorzystanie jako materiału źródłowego oraz o zgłoszenie pracy do konkursu im. F. Znanieckiego
5) Katarzyna Kolbowska Młodzi łemkowscy tradycjonaliści – życie w dwóch światach. Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska 2000 Wniosek o publikację pracy
6) Olga Kowalska Stowarzyszenie różowej Wstążki – próba analizy socjologicznej.
Promotor: prof. dr hab. E. Zakrzewska-Manterys
2000 Wniosek o publikację fragmentów pracy
7) Anna Mejhofer „Dekalog” Stefana Gierowskiego – próba znalezienia nowego języka artystycznego umożliwiającego przekazanie treści religijnych.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2000 Wniosek o publikację. Praca nagrodzona listem pochwalnym
8) Sylwia Michalska Zmiana społeczna we wsi popegeerowskiej. Studium społeczności Nowęcina.
Promotor: prof. dr. hab. Z. Bokszański, recenzent: dr hab. B.Fatyga
2000 Wniosek komisji o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego
9) Borys Niemczewski Obcość etniczna jako kategoria myślowa licealistów warszawskich.
Promotor: prof. dr hab. Z. Bokszański
2000 Wniosek komisji o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego
10) Mirosław Pączkowski Cyborg – obrazy technologizacji człowieka w filmach z gatunku science fiction.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2004 -
11) Paulina Rogala Tożsamość Indian Ameryki Północnej we współczesnym świecie.
Promotor: dr hab. B. Fatyga
2000 Wniosek o publikację fragmentów pracy oraz o wykorzystanie jako materiał źródłowy
12) Izabela Skorupka Zagubione dzieciństwo, czyli zmierzch baśni.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2002 -
13) Michał Soroczyński Śmierć w kulturze. Próba porównania strategii modernizmu i postmodernizmu w pokonywaniu lęku przed śmiercią.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2000 -
14) Sławomir Szczerkowski Bractwo św. Piusa X. Socjologiczne rozważania nad tradycją i integryzmem. Promotor: dr W. Pawlik 2002 -

 

1996
 

Szósty rocznik zaczęło 30 Studentów specjalizacji, ukończyło 10 osób.
 

1) Wojciech Albiński Społeczno-kulturowe kształtowanie się osobowości Eliasa Canettiego.
Promotor: prof. dr hab. H. Świda-Ziemba
2001 Praca nagrodzona listem pochwalnym
2) Martyna Bójko Dialog w Oświęcimiu.
Promotor: prof. dr hab. M. Fuszara
2001 Wniosek o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego. Praca nagrodzona listem pochwalnym.
3) Agnieszka Bubak „Wielki brat” a postacie rzeczywistości medialnych.
Promotor: prof. dr hab. Z. Bokszański
2002 Wniosek komisji o publikację. Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
4) Zofia Dworakowska Teatr alternatywny o współczesności – analiza świata przedstawionego.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2003 Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem
5) Marta Gumkowska Między wspólnotą, instytucją i rodziną. Studium trudnego do sklasyfikowania przypadku. Tourne Grange Comphill Community.
Promotor: prof. dr hab. E. Zakrzewska-Manterys
2001 Wniosek o publikację pracy. Praca nagrodzona listem pochwalnym
6) Urszula Kubicka Społeczne tworzenie definicji porodu. Analiza dyskursów.
Promotor: prof. dr hab. E. Zakrzewska-Manterys
2001 Wniosek o publikację pracy w formie artykułu. Praca nagrodzona listem pochwalnym
7) Anna Mieszalska Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej wobec zjawiska agresji.
Promotor: prof. dr hab. Anna Kwak
2001 -
8) Piotr Pogorzelski Polacy w Czerniowcach na Ukrainie. Ich tożsamość i stosunek do innych narodów. Promotor: prof. dr hab. H. Świda-Ziemba 2001 Wniosek Komisji o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego.
9) Łukasz Strumiłowski Klan, czyli samo życie. Świat przestawiony w serialu telewizyjnym.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2001 -
10) Bartłomiej Walczak Model „magicznego lotu” szamana w analizie tekstów Kultury.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2001 Wniosek Komisji o publikację pracy. Praca nagrodzona listem pochwalnym.

 

 

1997
 

W siódmym roczniku pojawiło się 31 Studentów, ukończyło studia 15 osob.
 

1) Marta Białek Lokalne instytucje i organizacje kultury w Polsce. W poszukiwaniu modelu skutecznego działania.
Promotor: dr W. Pawlik
2004 Wniosek o publikację fragmentów pracy. Praca nagrodzona listem pochwalnym
2) Magdalena Chustecka Monografia ruchu antyglobalizacyjnego w Polsce. Studium socjologiczne.
Promotor: dr W. Pawlika
2003 -
3) Magdalena Dowgiałło Analiza koncepcji cywilizacji Samuela P. Huntingtona.
Promotor: prof. dr hab. S. Zapaśnik
2003 -
4) Witold Franke „Nic krótszego od Totalnej Wojny”. Wątki satanistyczne, neopogańskie i okultystyczne w działalności wybranych grup muzycznych.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2002 Wniosek o publikację w formie artykułu i wykorzystania jako materiału źródłowego
5) Sebastian Górski Słowo w internecie i jego wpływ na tworzenie się grup w sieci na przykładzie czatu.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2002 Wniosek Komisji o publikację pracy w formie artykułu
6) Anna (Noemi) Gryczko Dekonstrukcja jako pozytywny projekt postmodernizmu. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2002 Wniosek Komisji o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego. Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
7) Paweł Kubicki Efekt kontekstu w badaniach kwestionariuszowych.
Promotor: dr hab. Paweł Sztabiński
2002 Wniosek Komisji o publikację pracy w formie artykułu. Praca nagrodzona listem pochwalnym
8) Mateusz Mróz Kolekcjonerskie gry karciane w Polsce. Studium socjologiczne.
Promotor: dr W. Pawlik, recenzent: prof. dr hab. B.Fatyga
2004 Wniosek Komisji o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego
9) Marta Olcoń Przyjemność pisania – analiza internetowych pamiętników.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2002 Wniosek Komisji o publikację pracy w formie artykułu.
10) Anna Stańko Style życia a produkty markowe w erze konsumpcji. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2002 Wniosek Komisji o publikację pracy w formie artykułu.
11) Paulina Starzyńska Fascynujące i niezrozumiałe. Analiza japońskiego tańca butoh z perspektywy zachodniej kultury, estetyki i psychologii.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2001 Wniosek Komisji o publikację pracy. Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
12) Olga Stefańska Światopogląd „Z archiwum X” w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2002 Wniosek Komisji o publikację pracy.
13) Ewa Szok Współczesny szamanizm. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2002 Wniosek Komisji o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego
14) Magdalena Wojcieszak Obraz 11 września 2001 r. i wojny z terroryzmem w przekazie telewizji amerykańskiej.
Promotor: prof. dr hab. S. Zapaśnik
2003 Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
15) Marta Wróblewska Kreowanie świata w fotografii turystycznej.
Promotor prof. dr hab. A. Jawłowska
2003 Wniosek o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego

 

1998
 

Rocznik ósmy był na specjalizacji reprezentowany przez 22 Studentów, ukończyło studia 6 osób.
 

1) Agnieszka Chojecka (Domińczak) W oczekiwaniu na to, co nieuchronne. Próba socjologicznego określenia znaczenia pojęcia buntu. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2004 -
2) Dominik Czapigo Próba opisu relacji mistrz-uczeń we współczesnym uniwersytecie.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2004 Wniosek o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego
3) Anna Kaliwoda To tylko moda? O możliwościach określenia socjologicznego znaczenia pojęcia.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2004 Wniosek o wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego
4) Natalia Miłuńska Poetyka internetu na przykładzie domowych stron internetowych.
Promotor prof. dr hab. B. Fatyga
2003 Wniosek o publikację pracy, zgłoszenie jej do konkursu im. F. Znanieckiego oraz wykorzystanie jako materiału źródłowego
5) Ewa Salata Współczesne doświadczenie porodu. Analiza metafor strukturalnych w wywiadach narracyjnych tematycznych. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Fatygi 2003 Wniosek o publikacje w formie artykułu. Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
6) Małgorzata Zub Zmiany w życiu kobiet w perspektywie socjologicznej i antropologicznej. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2003 Wniosek o publikację pracy

 

1999
 

W dziewiątym roczniku AW.ADL wybrało 19 osób, ukończyło studia 6.
 

1) Ewa Dzielnicka Korupcja jako dar.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2004 Wniosek komisji o publikację w formie artykułu
2) Bartosz Hanus Wizerunek dystopijnego miasta w filmach science fiction – analiza źródła.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2002 Wniosek o publikację. Praca nagrodzona listem pochwalnym
3) Małgorzata Rokicka Praga jako miejsce magiczne. Obraz miasta w oczach studentów czeskich i zagranicznych. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2004 Wniosek o publikację pracy w formie artykułu
4) Michał Świetlik Polityczna poprawność i szantaż Oświecenia. Polska debata o politycznej poprawności. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2004 Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
5) Magdalena Tomkowicz Sztuka krytyczna i dyskurs publiczny Rzeczpospolitej Potransformacyjnej. Promotor prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, recenzent: prof. dr hab. B.Fatyga 2004 Wniosek o publikację pracy w formie artykułu i wykorzystanie jako materiał źródłowy
6) Anna Zawadzka Narratywizacja jaźni, narratywizacja świata. Polskie teksty hip hopowe – analiza treści jawnych i ukrytych. Promotor: prof. dr hab. J. Tokarska-Bakir. 2004 Wniosek o publikację fragmentów pracy. Praca nagrodzona listem pochwalnym
7) Maria Mańkowska (Górska) Obraz muzułmanów i islamu w ?Gazecie Wyborczej? i ?Rzeczpospolitej?. Promotor: prof. dr hab. Z. Zapaśnik 2005 -
8) Karolina Pniewska Wizerunki dziecka w Internecie na podstawie prywatnych stron domowych. Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska 2006 -

 

2000
 

Dziesiąty (poniekąd jubileuszowy) rocznik na specjalizacji liczył 29 studentów, ukończyło studia – jak dotąd - 9 osób.
 

1) Adam Burakowski Plac Trzech Krzyży w warszawie jako przykład współczesnej miejskiej przestrzeni kulturowej. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2005 Wniosek Komisji o publikację pracy w formie artykułu oraz o wykorzystanie jako materiału źródłowego
2) Jagna Chmurzyńska „Rudowłosa” czarownica czy muza. Historyczna i kulturowa analiza symboliki i znaczeń. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga. 2005 Wniosek Komisji o publikację w formie artykułu oraz wykorzystanie pracy jako materiału źródłowego
3) Albert Hupa Karnawał w sieci.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2005 Wniosek Komisji o publikację pracy. Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
4) Karolina Łukaszewicz Kategoria codzienności w wirtualnym świecie „The Sims”.
Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga
2005 Wniosek komisji o publikację pracy
5) Grzegorz Mańko Przemoc jako rytuał na przykładzie analizy akt sądowych.
Promotor:prof. dr hab. B. Fatyga
2005 Wniosek Komisji o publikację pracy. Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
6) Katarzyna Radzikowska Gra kawałkami – postmodernizm w serialu „Kasia i Tomek”.
Promotor: prof. dr hab. A. Jawłowska
2005 Wniosek Komisji o publikację pracy. Praca nagrodzona dyplomem z wyróżnieniem
7) Magdalena Szumna Kultura audiowizualna jako hybryda współczesności. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2005 Wniosek Komisji o publikację w formie artykułu. Praca nagrodzona listem pochwalnym
8) Karolina Żyto Baśń jako dziedzina badań socjologicznych i antropologicznych na przykładzie Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2005 Wniosek Komisji o publikację pracy.
9) Jakub Gumkowski Socjologia internetowych gier komputerowych 2006 -

 

2001
 

Rocznik ukończyło jak dotąd 6 osób, choć w najbliższym czasie będzie nas jeszcze więcej.
 

1) Agnieszka Bartosiewicz Autorytet Jana Pawła II w Polsce i we Francji. Analiza porównawcza. Promotor: dr W. Pawlik 2006 -
2) Kamila Kledyńska Zaprogramowana dorosłość? Analiza procesu wchodzenia w dorosłość studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2006 -
3) Monika Mackiewicz Rola kultury w zróżniciowanaym rozwoju wsi. Studium przypadku. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2006 Wniosek Komisji o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem
4) Marcin Rapacki-Trzos Wirtualne światy słowa i obrazu. Analiza polskiego komiksu w Internecie. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2006 -
5) Katarzyna Szaniawska Problem konstruowania definicji pojęć ?kobieta?, ?kobiecość? w świetle różnicy seksualnej w ujęciu psychoanalitycznym. Promotor: prof. dr hab. P. Dybel 2006 Wniosek Komisji o przyznanie listu pochwalnego
6) Konrad Wojciechowski Różne oblicza miłości z perspektywy kontestacji i konformizmu. Analiza treści piosenek z lat 1945-2000. Promotor: prof. dr hab. B. Fatyga 2006 -

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa